Patriotyzm – czym dla mnie jest?

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. W związku z tym wydarzeniem chciałbym spróbować odpowiedzieć na  pytanie – jak my,  chrześcijanie mamy podchodzić do świąt państwowych i patriotyzmu  oraz czym on dla mnie jest?

Na początku warto odnieść się do Bożego Słowa.  Już w Starym Testamencie widzimy, że Żydzi używali dwóch pojęć:

– naród [ hbr.am ] przez co rozumieli siebie,

– narody [ hbr.gojim] co dotyczyło tych, którzy nie należeli do narodu wybranego.

Taki podział dawał Izraelitom mocne poczucie tożsamości i odrębności. Na kartach Starego Przymierza widzimy, że wyrażano swój patriotyzm poprzez miłość do narodu i dbanie o jego dobrobyt. Przykładem może być Mojżesz, który  błagał Boga, aby nie niszczył narodu izraelskiego po jednym z jego wielu buntów przeciwko Niemu [ V Mojż 9: 6-29 ]. Również Nehemiasz obawiał się o swoją ojczyznę, tak bardzo, że płakał, modlił się i pościł [ Nehemiasza 1: 4 ]. Pozostawił wygodną pozycję u króla, aby udać się do Jerozolimy i pomóc w odbudowie.

W Nowym Testamencie,  w Liście do Filipian apostoł Paweł napisał tak :

„Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa”.               [SNP, Flp 3,20]

W pierwszym Liście Piotra  czytamy tak:

„Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z żądz ciała, które walczą przeciwko duszy”. [SNP, 1P 2,11]

Biblia jasno określa nasz stan w tym świecie – jesteśmy pielgrzymami, wygnańcami, przychodniami, uchodźcami. Nasze obywatelstwo jest nie z tego świata. Jako chrześcijanie jesteśmy obywatelami nieba.

Czym jest patriotyzm ? Według Wikipedia  Patriotyzm  to: (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriotes) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Nie ma w tym nic złego, takie zachowanie nie przeczy  Biblii. Jednak problem i grzech pojawia się wtedy, gdy nasza miłość do Ojczyzny zasłoni nam  Boga i miłość do Niego. C.S. Lewis w swojej książce pt. : „Cztery miłości” napisał tak :

„miłość do kraju staje się demonem, gdy staje się bogiem”. 

Niebezpieczeństwo powstaje wtedy,  gdy nasza miłość do Ojczyzny (patriotyzm)  zajmuje miejsce miłości do  Boga. Jako obywatele nieba powinniśmy pamiętać, że na pierwszym miejscu jest wierność i posłuszeństwo Bogu. To  może oznaczać, że musimy robić coś, co jest sprzeczne z obywatelskim obowiązkiem,  np. sprzeciw związkom homoseksualny, aborcji czy eutanazji, gdyż Boże Słowo jasno określa je jako grzech.

Obywatelstwo ziemskie to kraj, w którym mieszkamy, a za którym stoi rząd. Winni jesteśmy podporządkowanie rządzącym [ Rzym 13, 1-7]. Jako obywatele powinniśmy służyć naszemu krajowi i przestrzegać prawa (np. płacić podatki J). Moim zdaniem  do momentu, kiedy władza i prawo przez nią ustanowione nie zmusi nas do przeciwstawienia się Biblijnym zasadom.

Mając podwójne obywatelstwo(polskie i niebiańskie) jako chrześcijanin powinienem być patriotą. Mój patriotyzm  powinien objawiać się przede wszystkim poprzez:

– modlitwę,

Ap. Paweł napisał by nasza modlitwa była prośbą do Boga, aby wykonujący władzę robili to zgodnie z Bożą wolą, zapewniając obywatelom bezpieczeństwo i pokój: 1 Tym 2,2:

za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością”.

– pracę,

– udział w wyborach,

– aktywny wpływ na lokalną społeczność, w której mieszkamy np. poprzez świadectwo życia

„Człowiek żyjący wiarą i z wiary wie, że służyć Bogu może jedynie przez służenie człowiekowi. Ojczyzna jest tą płaszczyzną, tym konkretnym miejscem, na którym ucieleśnia się powszechność całego rodzaju ludzkiego, powszechność całego świata. Przez służenie dla narodu, służymy światu i ludzkości, a przez to służymy Bogu”. [Witold Benedyktowicz „Co powinniśmy czynić”]

Bóg jest wierny !

 

2 thoughts on “Patriotyzm – czym dla mnie jest?

  • Mądry i treściwy artykuł – przypomniał mi,że mogę być dumny z „podwójnego” obywatelstwa.
    A propos Izraela – obecnie ortodoksyjni Żydzi nie uznają państwa Izrael powstałego w 1948 r. ,kosztem przemocą wyrzuconych z tej ziemi rdzennych mieszkańców.
    Oczekują oni przyjścia Mesjasza,który założy Państwo Izrael na pokojowych zasadach.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: