Słowo na niedzielę – posłuszeństwo Bożemu Słowu, to jest reformacja!

Dziś kończymy obchody 500 lecia Reformacji 1517- 2017, które miały miejsce podczas Dni Kultury Protestanckiej. Warto podczas dzisiejszego słowa na niedzielę przypomnieć, przeciwko czemu był to protest?

Protest przeciwko niebiblijnej  nauce, tradycji Kościoła. Bóg, który powołał Kościół i go kształtował i nadal kształtuje (bo jesteśmy jak glina w ręku garncarza [Jer.18,6]), powoływał Bożych mężów takich jak: Jan Kalwin, Jan Wiklief, Jan Hus czy też Marcin Luter, aby reformowali Kościół, który z biegiem czasu się zniekształcił. Bóg jak wspaniały garncarz poprzez „ręce” człowieka nadawał i nadaje kształt, który został utracony. I w przypadku reformacji Lutra, mamy przypomniane podstawowe prawdy i powrót do korzeni, jakim jest pięć sola. Zasady te wskazują na podstawowe warunki, jakie powinien spełnić każdy chrześcijanin, aby osiągnąć zbawienie oraz podsumowują zasadnicze różnice teologiczne z katolicyzmem. Uznawanie powyższych zasad jest też podstawowym wyznacznikiem uznania danego wyznania chrześcijańskiego za protestanckie.

  1. Sola Scriptura, tylko Pismo Święte może być w dzisiejszych czasach ponad naturalnym źródłem wiedzy o Bogu.

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”. [2 Tym.3,16-17]

  1. Solus Christus, tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

„I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. [Dz.4,12]

  1. Sola fide, tylko z wiary zbawienie.

„Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony”.[Rz.10,9]

  1. Sola gratia, tylko łaska.

 „Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił”. [Ef.2,8-9]

  1. Sola Deo gloria, Tylko Bogu należy się chwała.

„Ja Pan, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu, ani mojej czci, rzeźbionym posągom”.[Iz.42,8]

Kościół nie reformuje się dlatego, że przejmuje różnego rodzaju zewnętrzne formy, jakie wpływają ze świata, ale reformacja Kościoła to posłuszeństwo Bożemu Słowu. Zabija w nas to, co złe i niegodne dziecka Bożego, ale zarazem daje nam nowe życie. Wskazuje nam na Zbawiciela. Jest to bolesne, ale równie radosne w tym samym czasie.Duch Święty jest dany, aby cały czas pracować w Kościele, gromadzić go, uświęcać i oświecać cały chrześcijański Kościół na ziemi. To jest reformacja!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: