Zamykają Dietricha Bonhoeffera

Na jednym z portali społecznościowych przeczytałem, że w Szczecinie zamykają Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera. Powodem jest brak środków finansowych, gdyż jak podkreślają prowadzący Centrum – „Skończyły się czasy, gdzie myśli się o działaniach międzykulturowych, trudno na nie znaleźć fundusze”.
Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera było miejscem otwartym na dyskusję i szukanie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie: jak być chrześcijaninem i naśladowcą Jezusa w XXI w.
Centrum zamykają, ale dla nas nadal dostępne są publikacje autorstwa Bonhoeffera, z którymi warto się zapoznać. Poniżej umieszczam recenzję jednego rozdziału książki pt.: „Naśladowanie”

 

Dietrich Bonhoeffer urodził się 4 lutego 1906 r. we Wrocławiu, zmarł 9 kwietnia 1945r w KL Flossenburg, na miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej. Był niemieckim duchownym, pastorem ewangelickim, teologiem, zaangażowanym w dzieło pojednania między Kościołami. Jako jedną z pierwszych swoich książek wydał „Naśladowanie”. Książka ta stanowi swoisty komentarz biblijny, w którym autor podejmuje próbę zrozumienia nauczania Pana Jezusa w Kazaniu na Górze.

Bonhoeffer rozpoczyna swoją książkę od rozdziału który zatytułował „Łaska Droga”1, gdzie już od pierwszego zdania oznajmia, że „łaska tania” to śmiertelny wróg kościoła. Jednoczenie zaznacza, że powinniśmy toczyć walkę o łaskę, która ma swoja cenę. Porusza temat, który jest fundamentalny dla Kościoła luterańskiego a zarazem dla całego protestantyzmu, którego podstawową doktryną jest usprawiedliwienie z „ łaski”, za darmo, w Jezusie Chrystusie. Autor podczas swojego rozważania dokonuje konfrontacji łaski taniej z łaską drogą.

W czasie pisania książki Bonhoeffer obserwował w Kościele Luterańskim, w którym służył wiele dowodów na tanią łaskę. Tania łaska w oczach autora to łaska którą przyjmujemy za darmo, a z którą nic nie idzie. Życie może iść dalej, jakby się nic nie stało. „ Łaska tania stanowi usprawiedliwienie grzechu, a nie grzesznika. Łaska działa przecież sama, a więc wszystko może pozostać po staremu. Uczynki nasze są przecież nadaremne”.2

Mimo tego, że książka ta została napisana w poprzednim stuleciu, jej treść pasuje bardziej do naszej rzeczywistości, niż tej w której pisał autor. Dziś we współczesnym świecie, ale również i w Kościele uważamy za bardzo dobre i wartościowe coś, co dużo nas kosztuje. Jeżeli coś otrzymujemy za darmo, bez względu jak kosztowne jest, nie doceniamy wartości danej rzeczy.

Łaska tania to chrześcijaństwo, które jest bezlitośnie miłe, troszczy się o społeczna akceptację i tak naprawdę nie wskazuje na prawdziwe chrześcijaństwo. Autor ujął to w następujący sposób: „ Niech zatem i chrześcijanin żyje jak świat, niech się do świata we wszystkim upodobni i niechże nie waży się – pod zarzutem herezji nadgorliwości- prowadzić w stanie łaski życia odmiennego od tego, jakie wiedzie w stanie grzechu”3. W pierwszym rozdziale swojej książki o naśladowaniu Bonhoeffer stawia swój pogląd na temat taniej łaski: „ tania łaska to łaska, której udzielamy sami sobie”4. Nadmienię, że osobiście zgadzam się z takim poglądem.

W dalszej części rozdziału „Łaska Droga”5 Bonhoeffer uważa, że z czasem szerzenia się chrześcijaństwa wzrastało zeświecczenie Kościoła. Powodem było zatracenie zrozumienia łaski drogiej: „ Świat był schrystianizowany, łaska stała się dobrem powszechnym świata chrześcijańskiego”.6

W swoim rozważaniu autor przywołuje zapisaną w ewangelii Mateusza 13, 44- 52 przypowieść, w której Pan Jezus mówi podobieństwo o ukrytym skarbie, o perle i o sieci: „Królestwo Boże podobne jest..”7. Łask droga według Bonhoeffera to : „skarb ukryty w roli, dla którego człowiek wyzbywa się wszystkiego, co posiadał; to drogocenna perła, za którą kupiec oddaje całe swoje dobra; to królewskie władanie Chrystusa, dla którego człowiek wyłupuje oko, które jest przyczyną zgorszenia; to wołanie Chrystusa, na głos którego uczeń porzuca swe sieci i rusza Jego śladem”.8

Łaska droga jest tak cenna, bo wzywa do naśladowania Jezusa, ma swoją cenę bo została nabyta za cenę życia człowieka, kosztuje bo potępia grzech. Człowiek, który odkryje ten skarb, jakim jest łaska droga jest wstanie w radości oddać wszystko, co posiada. Łaska o której pisze autor, to nie jest nagroda za jakieś osiągnięcie, ale ma raczej formę wezwania za którym trzeba ruszyć. Jest to wezwanie do naśladowania, pójścia za Chrystusem. Moglibyśmy w tym miejscu zadać pytanie dlaczego? Dlaczego, łaska jest droga? Bonhoeffer na tak postawione pytanie odpowiedziałby tekstem, który możemy znaleźć w tym rozdziale:

„Przede wszystkim łaska ta jest droga, bo droga była dla Boga, gdyż Bóg zapłacił za nią życiem swego Syna – za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci”9. Nauka o łasce drogiej była częścią głoszenia Pana Jezusa, kiedy przebywał tu na ziemi, jednak dla pierwszych uczniów jak i nas dzisiaj jest trudna do pojęcia. I wcale nie oznacza to, że jest to wezwanie do naśladowania(„Drogiej Łaski”) skierowane dla wybrańców, duchowej elity, którzy mogą się oddać wyłącznie modlitwie i kompletacji. Bóg posłużył się Marcinem Lutrem podczas reformacji ( której w tym roku obchodzimy 500-lecie), która była czasem odrodzenia ewangelii i czystej drogiej łaski. „Bóg pokazał mu (Lutrowi) za pomocą Pisma, że pójście za Jezusem nie jest nadzwyczajnym zadaniem dla pojedynczych osób, które w ten sposób zbierają szczególne zasługi, lecz przykazanie Bożym, skierowanym do wszystkich chrześcijan”10

Łaska droga jest tym, co niszczy w nas wiarę w otaczający nas świat i wzywa każdego człowieka do porzucenia starego człowieka i starego sposobu życia dla wezwania, jakie kieruje do nas Chrystus: „Pójdź za mną”.

 

W życiu autora Dietricha Bonhoeffera wezwanie Chrystusa do przyjęcia „ Łaski Drogiej „ oznaczało utratę swojej kariery akademickiej, bezpieczeństwa, wolności i ostatecznie życia.

 

___________________________________________________________

1 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie wyd. „W drodze” 1997 str. 9

2 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str.9

3 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str. 9

4 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str. 10
5 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie wyd. „W drodze” 1997 str.10
6 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt str. 12
7 Biblia przekład Towarzystwo Biblijne w Polsce cyt, str. 1044
8 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str. 10
9 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str.11
10 Dietrich Bonhoeffer Naśladowanie cyt. str.13

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: