Jak ty reagujesz, gdy Bóg mówi NIE ?

Inspiracją do dzisiejszego wpisu jest historia opisana w II Mojż. 2. 23-25, w której czytamy o tym, jak Bóg wysłuchał modlitwy wołającego Izraela. W tym fragmencie jest napisane, że  modlitwa nie była zwyczajna, bo w wersecie 24 możemy przeczytać, że „Bóg usłyszał ich jęk”. Modlitwa Izraela została wysłuchana.

Kiedy zanurzam się w lekturze Bożego Słowa zauważam, że zawiera wiele wskazówek dotyczących modlitw. Przykładem może być Ewangelia Mateusza, która zawiera wspaniały wzór modlitwy zostawiony nam przez Pana Jezusa, tzw. Modlitwa Pańska [Mt.6.9-13]. Kolejny fragment Bożego Słowa, list ap. Pawła do Filipian przekazuje nam wspaniałą wieść, że w czas modlitwy jest dobrym momentem, aby wszelkie problemy przedstawić naszemu Ojcu w niebie [Filp.4.6-7]. Natomiast brat Pański Jakub w swoim liście napisał, że modlitwa może uczynić cuda:

Jak. 5, 16b

„… Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek”.

A co, jeśli moja modlitwa nie zostaje wysłuchana,  może inaczej – odpowiedź nie jest taka, jakiej oczekiwałem?

Jakub w swoim liście podaje jedną z przyczyn [Jak 4,3]:

„A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności”.

Co, jeśli  moja modlitwa jest szczerym wołaniem, jękiem płynącym prosto z serca, na którą Bóg odpowiada inaczej, niż oczekuję?

Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie sądzimy, że zawsze otrzymamy to, o co prosimy. Przecież Pan Jezus w Kazaniu na Górze [Mt.7,7] powiedział:

„Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam”.

Jest to dla nas niepojete, dlaczego kochający Ojciec mówi nam NIE?

Kiedy przyjrzymy się uważnie Bożemu Słowu, to zauważymy, że Bóg Ojciec przy wielu sytuacjach mówił NIE.

Jedną z takich sytuacji opisuje Stary Testament w V Mojż.3, 23-27, kiedy to Mojżesz prosił Pana o łaskę, która miała pozwolić mu przejść przez Jordan. Jednak ten człowiek wiary, którym według autora listu do Hebrajczyków jest Mojżesz, otrzymuje od Boga inną odpowiedź, niż oczekiwał. Brzmiała ona  „Już dość”, innymi słowy, Bóg powiedział NIE!

Kolejne dwie sytuacje, którymi chciałbym się z Wami podzielić zapisane są na kartach Nowego Testamentu.

Pierwszą z nich opisał ap. Paweł, a dotyczyła jego samego. W II Kor. 12. 7-9 opisuje, że w jego ciało został wbity kolec. Paweł nie określa dokładnie, czym jest ów kolec, prawdopodobnie była to jakaś słabość, niedomaganie a może choroba. Paweł trzy razy modlił się, aby Bóg zabrał go od niego [II Kor.12,8], jednak Bóg odpowiedział:

„Wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc”. Innymi słowy Paweł usłyszał „NIE”.

Drugim przykładem z kart Nowego Testamentu jest modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani [Mt. 26. 36-45]. W tym fragmencie możemy przeczytać, jak to trzykrotnie Pan Jezus w modlitwie prosi Boga Ojca, aby ominął Go kielich. Bóg w każdej z tych sytuacji odpowiedział NIE. Jezus jednak w każdej z tych modlitw podkreślał:

„niech będzie Twoja wola”. [Mt.26. 39; 42 i 44]

Jak ty reagujesz, gdy Bóg mówi NIE?

Bóg chce, abyśmy się modlili. On chce, abyśmy przychodzili do Niego z naszymi problemami, abyśmy prosili Go o wszystko, czego potrzebujemy. Powinniśmy jednak pamiętać, że to, czego chcemy nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy.

Bóg nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. Dlatego modląc się, czasami słyszymy odpowiedź „NIE”.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: