Pamiętajcie o waszych przewodnikach

1
W niedzielę 21 maja 2017 roku uczestniczyłem w nabożeństwie okolicznościowym. Zbór Betel Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy oraz zaproszeni goście (w gronie których również się znalazłem)dziękowali Bogu, prezbiterowi Zdzisławowi i Irenie Józefowiczom za 36 lat służby w zborze.
Autor Listu do Hebrajczyków poucza nas w następujących słowach: Hbr. 13, 7-8
„Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś – ten sam i na wieki”.
Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność oraz podziękować pastorowi seniorowi Zdzisławowi za to, co zrobił dla mnie (uczyniłem to  osobiście podczas uroczystości). Przede wszystkim dziękuję Bogu i prezb. Zdzisławowi, że poddawał i cały czas poddaje się pod prowadzenie Ducha Świętego, bo dzięki temu dziś jestem w Kościele
Jezusa Chrystusa. Miałem w swoim życiu bardzo trudną sytuację i to pastor Józefowicz  jako jedyny wysłuchał i zaufał.
Apostoł Paweł w II Liście do Tymoteusza napisał tak: II Tym.1, 12-14
„Z tego też powodu znoszę te cierpienia. Lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem. I jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki Dzień. Trzymaj się wzoru zdrowej nauki, którą ode mnie odebrałeś. Czyń to w wierze i miłości, której źródłem jest Chrystus Jezus. Pilnuj tego, co ci zlecono, za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas”.
 
Zaufanie, pilnowanie i trzymanie się wzoru zdrowej nauki bardzo mocno widoczne były i są w służbie pastorskiej, nauczycielskiej i codziennym życiu prezb. Zdzisława. Pomimo tego, że przez Kościół przechodziły i przechodzą różne mody, On był i jest wierny prawdzie, która zakotwiczona jest IN CHRISTO – w Chrystusie, o której bardzo często pisał ap. Paweł w swoich listach.
Pastor Zdzisław w swoim życiu nigdy nikogo nie papugował i nie naśladował (oprócz naśladowania Jezusa) i dzięki temu Jego postawa i służba charakteryzuje się dwiema cechami, których dziś często brakuje młodym pastorom,
a których powinniśmy się uczyć od Niego, są to: wyrazistość i klarowność w sprawach dotyczących Bożego Królestwa.
W 36-letniej służbie „namaścił” – jak to sam humorystycznie mówi,  dwudziestu  jeden pastorów, mam ten ogromny przywilej być jednym  z nich (a zarazem ostatnim namaszczonym). Nie wszyscy wytrwali, jak w swoim kazaniu zauważył bp senior Mieczysław Czajko i humorystycznie dodał: „bo się może nie nadawali”.
Boże Słowo nigdzie nie mówi nam o tym, aby Boży słudzy przechodzili na emeryturę. Wierzę w to, że Bóg ma dla Nich inne zadanie. Jakie? Nie wiem, zapewne Oni wiedzą.
 2
Na tą nową drogę w służbie dedykuję pastorowi seniorowi i jego żonie werset z Księgi Jozuego, 1,9:
„Bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”
Plurimos, plurimos annos – wielu, wielu lat!
 
 
___________________
1,2 -zdjęcia autorstwa Krzysztofa Krauze

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: